Search

กำลังอยู่ใน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย จัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2559 - 2561 เพื่อเสริมความความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน โดยรวบรวมข้อมูลของชุมชนต่าง ๆ ทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นบทเรียนในการพัฒนาหมู่บ้านโดยภาพรวม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและให้การสนับสนุนของส่วนทีเกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม

วิดีโอแนะนำ


หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ต ท่าโพธิ์ชัย อ หนองกี่ จ บุรีรัมย์