Search

กำลังอยู่ใน

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์การบริการข้อมูลการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยจึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆกับนักท่องเที่ยวหรือผู้มารับบริการ เกิดความสะดวกและรวดเร็ว และประโยชน์กับผู้มารับบริการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยมีแหล่งการท่องเที่ยวที่น่าสนใจดังนี้
1. แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่
- ประเพณีรำผีฟ้า หมู่ที่ 5 บ้านหนองกราด 
- ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไดแก่
- ศูนย์การศึกษาการผลิตปุ๋ยชีวภาพหมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

วิดีโอแนะนำ


หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ต ท่าโพธิ์ชัย อ หนองกี่ จ บุรีรัมย์