รายงานผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 พฤษภาคม 2564 192
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย รอบ 6 เดือน 14 พฤษภาคม 2564 200
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย 14 พฤษภาคม 2564 213
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย 13 พฤษภาคม 2564 202
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 13 พฤษภาคม 2564 271
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 13 พฤษภาคม 2564 207
รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ประจำปี 2564 21 เมษายน 2564 213
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10 มีนาคม 2564 257
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2563 23 กุมภาพันธ์ 2564 262
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 10 กุมภาพันธ์ 2564 198