Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

เรื่อง    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖3

……………………………………………

                   ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย  มีมติเมื่อคราวสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย 

สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563  โดยกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

เริ่มตั้งวันที่  1  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน  15  วัน

                   ดังนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ .ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 

พ.ศ. 2562  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)

พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๒  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3

ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่  14  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

                                                                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                       ประกาศ  ณ วันที่   1  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2563

                                                                   (นายไพรจิตร สว่างทรวง)

                                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย 

                  

         

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (29681.jpg)29681.jpg109 kB