Search

กำลังอยู่ใน

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

 

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนการดำเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

---------------

1. ชื่อโครงการ      โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

 

2.  หลักการและเหตุผล

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดการซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 19 วรรคสาม กำหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าวประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ข้อ 7 กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี

 

                   ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป  

 

3. วัตถุประสงค์

                    3.1  เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2564 )

                   3.2  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) ไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีทิศทาง เป้าหมายพัฒนาที่ชัดเจน และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ฯ

                  3.3 เพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนชุมชน / หมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) มีความต่อเนื่องกัน และเชื่อมโยงสอดคล้องการพัฒนาไปทิศทางเดียวกัน ลดการซ้ำซ้อนของโครงการ มีการบูรณาการประสานความคิด การปฏิบัติบนฐานข้อมูลร่วมกัน

                  3.4  เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี ให้มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

                  3.5  เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจำปี และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

 

4.  เป้าหมาย

                   4.1  ประชาชน / ประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน

                  4.2 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน ฯ

 

5.  วิธีดำเนินการ

                   5.1  จัดอบรม/ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน

                   5.2  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

                   5.3  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน ฯ

                   5.4  ประชาคมระดับตำบล

                   5.5  รวบรวมข้อมูล จากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน ฯ / คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  / เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

                   5.6  ผู้บริหารเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

6.  ระยะเวลาดำเนินการ

                   ระหว่างวันที่ 28 - 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

                   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

 

8.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน

ปรากฏตามข้อบัญญัติ ฯ และเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ( หน้า 32/37 )  ตั้งไว้  5,๐๐๐.- บาท  รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้าย

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                   9.1 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยมีแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 )    ไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีทิศทาง เป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ

                   9.2  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยมีแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาที่ได้จัดทำไว้แล้ว สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภา

                   9.3  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยมีแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติในการดำเนินการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                   9.4  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ