Search

กำลังอยู่ใน

รายงานโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำคณะกรรมการชุมชน และประชาชนในตำบลท่าโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย  ได้จัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้าองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำคณะกรรมการชุมชน และประชาชนในตำบลท่าโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2562 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย และศึกษาดูงานนอกสถานที่จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ภายในองค์กรทั้งในด้านทักษะการทำงาน และประสบการณ์เพื่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ ในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาประยุกต์ ใช้ในองค์กรและการรวมกลุ่มต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล นำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ภายในกลุ่มและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในชุมชน  โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรมและการทัศนศึกษาดูงานปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้