Search

กำลังอยู่ใน

ประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 15พ.ค.2562 เวลา09.30น. ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ดำเนินการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อปรึกษาหารือ ติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์