Search

กำลังอยู่ใน

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี

  • ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562