รายงานการประชุมสภาอบต.

Up

คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ที่ 1 /2563 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลืองานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ที่ 1 /2563 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลืองานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย
File Size:
183.09 kB
Date:
03 มกราคม 2563
Downloads:
0 x

           คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

                           ที่ 1 /2563

   เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลืองานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

               ********************************************

              เพื่อให้การดำเนินงานด้านกิจการสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอยกเลิกและแต่งตั้งคำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ท่าโพธิ์ชัย ที่ 1/2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานกิจการ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยดังนี้

              1. นางสาวกัญญ์ลภัส วงศ์ธัญวรโชต ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

              2. นางสาววิลาวัล หรีกประโคน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุณการปฎิบัติงาน

            ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลืองานกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ท่าโพธิ์ชัย อาทิ การให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรับ-ส่งหนังสือของ 

กิจการสภา ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานจองกิจการสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

           ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                      สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

                       ลงชื่อ นายไพรจิตร สว่างทรวง

                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
 
 
Powered by Phoca Download