หนังสือราชการ สถ.
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย
|
เอกสารไฟล์ word |
กสธ.
มท 0819.2/ว1230
15/06/2564
15/06/2564
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 5/2564
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว1234
15/06/2564
15/06/2564
ประกาศรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา
สน.บถ.
มท 0809.2/ว92
15/06/2564
15/06/2564
อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ฯ
|
เอกสารไฟล์ word |
กค.
มท 0803.3/ว1246
16/06/2564
16/06/2564
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564
|
เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.2/ว1231
15/06/2564
16/06/2564
ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์
|
บัญชีแนบท้าย | สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
กสว.
มท 0820.3/ว1244
16/06/2564
16/06/2564
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
|
เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.2/ว1247
16/06/2564
16/06/2564
แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง
|
เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.2/ว1248
16/06/2564
16/06/2564
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
|
สปอตวิทยุ1ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันฯ | สปอตวิทยุ2 ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขัน | สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน |
สน.บถ.
มท 0809.1/ว1252
16/06/2564
16/06/2564
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
|
เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว1249
16/06/2564
16/06/2564
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA)
กพส.
มท 0810.8/ว1255
16/06/2564
16/06/2564
แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่
|
เอกสารไฟล์ word |
กศ.
มท 0816.3/ว1254
16/06/2564
17/06/2564
การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่
|
เอกสารไฟล์ word |
กศ.
มท 0816.3/ว1253
16/06/2564
17/06/2564
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)
สบ.พถ.
มท 0807.2/ว1266
17/06/2564
18/06/2564
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
|
เอกสารไฟล์ word |
สน.บถ.
มท 0809.2/ว1259
16/06/2564
18/06/2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย |
กจ.
มท 0802.3/ว1280
18/06/2564
18/06/2564
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
|
เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.6/ว1284
18/06/2564
18/06/2564
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มที่ 3
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | เอกสารไฟล์ word |
กศ.
มท 0816.2/ว1269
17/06/2564
17/06/2564
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564
กพส.
มท 0810.4/ว1270
17/06/2564
17/06/2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร file word |
กศ.
มท 0816.5/ว1268
17/06/2564
17/06/2564
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16
สน.บถ.
-
17/06/2564
17/06/2564
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
|
เอกสารไฟล์ word |
สน.บถ.
มท 0809.2/ว91
15/06/2564
16/06/2564
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย
|
เอกสารไฟล์ word |
กศ.
มท 0816.4/ว1262
17/06/2564
17/06/2564
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
กพส.
มท 0810.4/ว1271
17/06/2564
17/06/2564
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง
|
เอกสารแนบ | เอกสาร file word |
กค.
มท 0803.3/ว1276
18/06/2564
18/06/2564
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
สน.บถ.
มท 0809.6/ว69
15/06/2564
15/06/2564
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | เอกสารไฟล์ word |
กศ.
มท 0816.5/ว1276
18/06/2564
18/06/2564
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 2
|
เอกสารไฟล์ word |
กศ.
มท 0816.3/ว1228
15/06/2564
15/06/2564
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
|
เอกสารไฟล์ word |
กศ.
มท 0816.5/ว1229
15/06/2564
15/06/2564
การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564
|
เอกสารไฟล์ word |
กศ.
มท 0816.3/ว1240
15/06/2564
16/06/2564
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์
|
เอกสารแนบ | เอกสาร file word |
กศ.
มท 0816.3/ว1286
18/06/2564
18/06/2564
ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
|
เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.2/ว3448
16/06/2564
16/06/2564
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.
|
เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.8/ว1272
17/06/2564
17/06/2564