Search

กำลังอยู่ใน

การดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังแก่ผู้สูงอายุ

การดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังแก่ผู้สูงอายุ

ด้วย ชมรม อสม. หมู่ 8 บ้านไร่ไถ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย  จัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังแก่ผู้สูงอายุ  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่องการออกกำลังเพื่อสุขภาพลดการบาดเจ็บจากการออกกำลัง

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนใ้ห้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการออกกำลังที่ถูกต้อง

3. เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

เมื่อวันที่  22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562