Search

กำลังอยู่ใน

ประชาสัมพันธ์การรณรงค์โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประชาสัมพันธ์การรณรงค์โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย จะดำเนินการรณรงค์โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ เขตพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ชัย เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป (จุดเริ่มต้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย