Search

กำลังอยู่ใน

โครงการคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูง และภาวะซึมเศร้า ประจำปี 2559

ด้วย อสม. บ้านหนองกราด มีความประสงค์จะจัดทำโครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และภาวะซึมเศร้า ปี 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าโพธิ์ชัย

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และภาวะซึมเศร้า
2. เพื่อให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และภาวะซึมเศร้า ได้รับการส่งต่อ เพื่อการรักษา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ระยะเวลาที่ดำเนินการ : 1 เมษายน 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559
สถานที่ดำเนินการ : หมู่บ้านในเขตตำบลท่าโพธิ์ชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย