Search

กำลังอยู่ใน

โครงการฝึกอบรมรณรงค์และป้องกันโรคควบคุมเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคเอดส์ ประจำปี พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์
-เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ ข่าวสาร สถานการณ์ของโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้ถึงประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย

-เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
-เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ตลอดจนมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย :
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ได้แก่ พนักงาน ข้าราชการ อสม. เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในเขตพื้นที่ อบต.ท่าโพธิ์ชัย

ระยะเวลาดำเนินการ : วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

สถานที่ดำเนินโครงการ : ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์
-กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องตลอดจนมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย
-กลุ่มเป้าหมายเกิดกระแสความตื่นตัวทางสังคมในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ที่ ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์