รายงานทางการเงินปัจจุบัน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย 11 เมษายน 2566 200
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565) 28 เมษายน 2565 860
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 22 เมษายน 2565 864
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(1 ต.ค. 63- 30 ก.ย.64) 22 เมษายน 2565 829
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 22 เมษายน 2565 838
รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย 20 ตุลาคม 2564 704
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ2564 01 ตุลาคม 2563 708