คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ (ล่าสุด)

ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ และ การจัดเก็บเอกสาร 11 มกราคม 2566 13
คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 09 มกราคม 2566 14
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 04 มกราคม 2566 151
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) 17 เมษายน 2565 707
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 17 เมษายน 2565 721
กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 17 เมษายน 2565 722
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 17 เมษายน 2565 716
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 17 เมษายน 2565 729
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2563 17 เมษายน 2565 718
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2563(ใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563) 17 เมษายน 2565 684