ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26 กันยายน 2562 471
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี 2562 27 สิงหาคม 2562 70
ประชาสัมพันธ์รวมใจลดโลกร้อน ด้วยการ ปั่นจักรยาน ปี2562 27 สิงหาคม 2562 70
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ปี2562 27 สิงหาคม 2562 71
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 26 สิงหาคม 2562 69
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 01 กรกฎาคม 2562 538
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 18 มิถุนายน 2562 71
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" 12 มิถุนายน 2562 607
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 15 พฤษภาคม 2562 617
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย 14 พฤษภาคม 2562 607
ช่องทางให้บุคลากรตามข้างต้นเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2562 14 พฤษภาคม 2562 600
ประกาศเรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 หมู่ที่ 1 บ้านลุงขี้หนู 08 พฤษภาคม 2562 540
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่องมาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 07 พฤษภาคม 2562 80
ประกาศเรื่อง นโยบายธรรมและความโปร่งใส 24 เมษายน 2562 486
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบเดือนเมษายน 2562 19 เมษายน 2562 448