Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562