Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

                                           ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

 

         เรื่อง     แนวทางปฏิบัติในการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ในสถานการณ์การ 

                        แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

                                ----------------------------------------------------

 

               ตามที่อำเภอหนองกี่ได้รับแจ้งจากจังหวัดบุรีรัมย์ว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

     ในประเทศไทยได้มีความรุนแรงมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

 

             เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดบุรีรัมย์ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์

      เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

      จึงขอให้ท่านแจ้งแนวทางปฎิบัติในการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เสนอเรื่องขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์โดยตรง

                   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                             ประกาศ  ณ  วันที่    5   เดือนมกราคม  พ.ศ.2564

 

 

                                                (นายอรรถพล  ดาโสม)     

                                     นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf76 kB