Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

**************************************************

  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล

ท่าโพธิ์ชัย มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

มุ่งการให้บริการประชาชนด้วยความโปร่งใส เพื่อความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมคนดี มีจิตบริการ 

และดำเนินชีวิตพอเพียง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (1.pdf)1.pdf2399 kB