Search

กำลังอยู่ใน

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จำนวน 3,000 บาท โดยจะจ่ายให้กับผู้ที่ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากโครงการอื่นของรัฐ

 

กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิ์ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ที่ได้รับเป็นเงินสด อาจจะล้าช้าแต่ไม่เกิน 15 วันทำการ (ไม่เกิน 13 สิงหาคม 2563)

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน ได้แก่

1. เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

2. ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3. คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

   กรณีคนที่เป็นผู้สูงอายุ และ คนพิการ จะได้รับเงินเปราะบางที่สิทธิคนพิการ

   กรณีที่เป็นทั้งเด็กแรกเกิด และคนพิการ จะได้รับเงินเปราะบางที่สิทธิของเด็กแรกเกิด

   หากเป็นผู้มีสิทธิแต่ไม่ได้รับเงิน หรือต้องการตรวจสอบ สาเหตุที่ไม่ได้รับเงิน รายชื่อตกหล่น ผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีสิทธิ

แต่ไม่ได้ลงทะเบียน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จังหวัด

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : สายด่วน พม.1300

                               : กรมกิจการผู้สูงอายุ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ โทร 02-6424336 ต่อ 108

                               : กองทุนผู้สูงอายุ โทร 02-3546100 ต่อ 401

                              : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์ข้อมูลคนพิการและสารสนเทศ

                                โทร. 02-3543897 , 02-3543388 ต่อ 311 หรือ 313