Search

กำลังอยู่ใน

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรื่อง     แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน    กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    กำหนดการโครงการฯ        จำนวน  1  ฉบับ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนิน

โครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖3

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชปณิธาน

อันแน่วแน่การดูแลและรักษาป่าไม้และแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ นั้น

          ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์ประชาชน

ในหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

                                                 จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

 

                                                          ขอแสดงความนับถือ

 

                                                      (นายอรรถพล  ดาโสม)

                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

 

 

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (doc01692920200717100435.pdf)doc01692920200717100435.pdf257 kB