Search

กำลังอยู่ใน

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสาสร้างป่า รักษ์น้ำ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรื่อง     แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสาสร้างป่า รักษ์น้ำ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน    กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    กำหนดการโครงการฯ       จำนวน  1  ฉบับ

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

“จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่แต่ละพระองค์ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชปณิธาน

อันแน่วแน่ในการดูแลและรักษาป่าไม้ ประกอบกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้นั้น

                    ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์

ประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”          

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3ตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

                                                            จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

 

                                                                       ขอแสดงความนับถือ

 

                                                                     (นายอรรถพล  ดาโสม)

                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (doc01692620200717100415.pdf)doc01692620200717100415.pdf267 kB