Search

กำลังอยู่ใน

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกป่าทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรื่อง     แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกป่าทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน    กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    กำหนดการโครงการฯ          จำนวน  1  ฉบับ

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินโครงการปลูกป่าทดแทนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่แต่ละพระองค์ทรงให้ความสำคัญและ

ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลและรักษาป่าไม้ ประกอบกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้นั้น

          ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์ประชาชนในหมู่บ้าน

เข้าร่วมโครงการปลูกป่าทดแทนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

                                                จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

 

                                                ขอแสดงความนับถือ

                                               (นายอรรถพล  ดาโสม)

                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

  

 

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (doc01692720200717100420.pdf)doc01692720200717100420.pdf259 kB