หนังสือราชการ สถ.
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17
|
รายชื่อ | เอกสาร file word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว3236
19/10/2563
19/10/2563
การมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
|
เอกสารไฟล์ word |
กสธ.
มท 0819.2/ว3235
19/10/2563
21/10/2563
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers
กพส.
มท 0810.2/ว3284
22/10/2563
22/10/2563
ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563
กพส.
มท 0810.6/ว3282
22/10/2563
22/10/2563
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
|
เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.4/ว3220
19/10/2563
19/10/2563
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
|
เอกสารไฟล์ word |
กค.
มท 0803.3/ว3217
19/10/2563
19/10/2563
ขอหารือหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
|
เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว3253
20/10/2563
21/10/2563
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สน.คท.
มท 0808.5/ว31
21/10/2563
21/10/2563
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
|
เอกสารไฟล์ word |
กค.
มท 0803.3/ว3271
22/10/2563
22/10/2563
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
|
เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว3237
19/10/2563
19/10/2563
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564
|
รายชื่อ |
สน.คท.
มท 0808.4/ว3261
21/10/2563
21/10/2563
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
|
เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว3263
21/10/2563
22/10/2563
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563
สน.คท.
มท 0808.2/ว3218
19/10/2563
19/10/2563
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย |
กศ.
มท 0816.2/ว3281
22/10/2563
22/10/2563
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน
|
เอกสารไฟล์ word |
กค.
มท 0803.3/ว3285
22/10/2563
22/10/2563
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562
|
เอกสารแนบ |
กศ.
มท 0816.3/ว3251
20/10/2563
21/10/2563
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562
กศ.
มท 0816.3/ว3252
20/10/2563
21/10/2563
แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี)
สน.คท.
มท 0808.2/ว3245
20/10/2563
20/10/2563
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม
สน.บถ.
มท 0809.2/ว137
21/10/2563
21/10/2563
การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กศ.
มท 0816.4/ว3273
22/10/2563
22/10/2563
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2563
สล.
มท 0801.2/ว176
19/10/2563
21/10/2563
สรุปขอสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2563
สล.
มท 0801.2/ว178
20/10/2563
21/10/2563
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
|
เอกสารไฟล์ word |
กค.
มท 0803.3/ว3244
20/10/2563
20/10/2563
พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีฯ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สน.บถ.
มท 0809.1/ว2378
22/10/2563
22/10/2563