หนังสือราชการ สถ.
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
การตอบแบบรายงานการปิด-เปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
|
เอกสารไฟล์ word |
กศ.
มท 0816.4/ว145
25/01/2564
25/01/2564
ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2563
|
เอกสารไฟล์ word |
กศ.
มท 0816.3/ว141
25/01/2564
25/01/2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร file word |
สน.คท.
มท 0808.2/1210-1275
25/01/2564
26/01/2564
การเผยแพร่คู่มือการใช้งานระบบการถ่ายทอดสด (streaming) การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) และการรับชมวิดีโอบันทึกการประชุมย้อนหลัง
ศส.
มท 0806.3/ว8 , ว9
21/01/2564
22/01/2564
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2563
|
เอกสารไฟล์ word | แนวทางฯ |
กพส.
มท 0810.8/ว133
21/01/2564
25/01/2564
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร file word |
กพส.
มท 0810.2/ว136
22/01/2564
22/01/2564
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร file word |
กพส.
มท 0810.6/ว130
21/01/2564
21/01/2564
แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
|
เอกสารไฟล์ word |
กค.
มท 0803.4/ว150
26/01/2564
26/01/2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.2/919-994
21/01/2564
21/01/2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร file word |
สน.คท.
มท 0808.2/1147-1150
25/01/2564
25/01/2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร file word |
สน.คท.
มท 0808.2/1151-1171
25/01/2564
25/01/2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.2/995-1067
21/01/2564
21/01/2564
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
|
เอกสารไฟล์ word |
กต.
มท 0818.2/ว509
25/01/2564
26/01/2564
การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร file word |
กศ.
มท 0816.5/ว140
25/01/2564
25/01/2564
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
|
เอกสารไฟล์ word |
กสว.
มท 0820.2/ว139
22/01/2564
22/01/2564
การวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสุตรต้านทุจริตศึกษา
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร file word |
กศ.
มท 0816.3/ว149
25/01/2564
26/01/2564
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 12
สน.บถ.
-
26/01/2564
26/01/2564
แบบรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ (Checklist)
|
เอกสารไฟล์ word |
กสว.
มท 0820.2/ว143
25/01/2564
25/01/2564
ประกาศการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563
|
เอกสารไฟล์ word |
กศ.
มท 0816.3/ว151
26/01/2564
26/01/2564
จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย |
กศ.
มท 0816.3/ว135
21/01/2564
21/01/2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว428
21/01/2564
21/01/2564